پارک دوبل

۰۵دی
پارک دوبل در خیابان های قیامدشت، معضلی که سوهان روح شده است

پارک دوبل در خیابان های قیامدشت، معضلی که سوهان روح شده است

توقف های غیرمجاز از جمله پارك دوبل و ایجاد راه بندان و سد معبر در خیابان های قیامدشت به یك صحنه عادی برای شهروندان تبدیل شده است و هر روز نیز به تعداد آن افزوده می شود.