روز شوراها

۰۹اردیبهشت
دیدار جمعی از مسئولین با اعضای شورای شهر قیامدشت
به مناسبت روز ملی شورا انجام شد

دیدار جمعی از مسئولین با اعضای شورای شهر قیامدشت

جمعی از مسئولین قیامدشت با حضور در دفتر اعضای شورای شهر قیامدشت روز ملی شوراها را تبریک گفتند.