پارك دوبل در خیابان های قیامدشت، معضلی كه سوهان روح شده است

توقف های غیرمجاز از جمله پارك دوبل و ایجاد راه بندان و سد معبر در خیابان های قیامدشت به یك صحنه عادی برای شهروندان تبدیل شده است و هر روز نیز به تعداد آن افزوده می شود.

پارك دوبله را می توان یكی از عمده تخلفات رانندگان در سطح قیامدشت دانست كه خود یكی از مصادیق نقض حقوق شهروندی است.

فرهنگ سازی بین شهروندان در كاهش و رفع این تخلف نباید دست كم گرفته شود، چیزی كه هنوز آنچنان كه باید پررنگ نیست و ضروری است تا بخشی از تابلوها و بیلبوردهای شهر به این موضوع اختصاص پیدا كند و در آن به آثار تخلفاتی چون پارك دوبل و زحمتی كه برای دیگر شهروندان ایجاد می كند، اشاره شود.

همچنین باید نظارت و برخورد پلیس راهور با این دسته از متخلفان كه موجب برهم زدن نظم شهر و آسایش شهروندان می شود، قاطع تر شود البته اگر در قیامدشت پیدایشان کنیم !