نهضت درختکاری در قیامدشت و حریم این شهر ادامه دارد + ویدئو

کاشت ۸ هزار اصله نهال در مجتمع صنفی خاوران به همت شهرداری قیامدشت و صنعتگران این مجتمع صنفی