دستورالعمل تبلیغات انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰

ستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري منتشر شد.

متن کامل دستورالعمل در فایل زیر بارگذاری شده است:

فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰