جاده قیامدشت به چهلقز همچنان خطرناک

جاده قیامدشت به چهلقز نیازمند پیاده‌ راه
اگر‌ سری به جاده قیامدشت به چهلقز بزنید هر روز شاهد خواهید بود که عابرینی به صورت پیاده در حال تردد از این جاده‌ می باشند و اکثرا هم از قسمت آسفالت شده جاده بدلیل نداشتن پیاده رو تردد می کنند!
این در حالی است که نبود پیاده رو در کنار این جاده باعث شده است که خطر برخورد با خودرو ها عابرین را تهدید نماید.
قسمتی از این‌ جاده در حریم شهر قیامدشت و قسمتی دیگر در محدوده روستای چهلقز‌ می باشد که نیازمند عزم جدی برای رسیدگی فوری است تا خدایی نکرده شاهد حادثه ناگوار نباشیم.