تاکید رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قیامدشت بر مشارکت شهروندان در تعیین نام سوله کارآفرینی

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قیامدشت خواستار مشارکت شهروندان در تعیین نام ساختمان آموزش و کارآفرینی این شهر شد.

“اکبر عباسی”در دیدار با تعدادی از شهروندان قیامدشت در فرهنگسرای مهر و ماه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص آموزش و ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: یکی از مشکلات این افراد، فقدان فضای فیزیکی جهت تولید محصولات خود بود که با رویکرد اعضای شورای اسلامی شهر و همت شهرداری قیامدشت،با احداث مرکز کارآفرینی، مشکلات آنان کاهش خواهد یافت.
نماینده شورای اسلامی شهر قیامدشت در کمیته نامگذاری معابر با اشاره به فراخوان عمومی تعیین نام ساختمان کارآفرینی خواستار مشارکت شهروندان در این فراخوان و تعیین نامی ماندگار برای این مرکز شد‌.