برخورد دو موتورسیکت با هم بصورت شاخ به شاخ در ورودی قیامدشت

دو موتورسیکلت در ورودی شهر قیامدشت بصورت شاخ به شاخ با یکدیگر برخورد کردند.

این سانحه ۴ مصدوم داشت که حال دو نفر وخیم گزارش شده است.