انتشار آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر قیامدشت

صحت انتخابات شورای اسلامی شهر قیامدشت مورد تایید قرار گرفت.

پس از رسیدگی به شکایات و بررسی های قانونی افراد توسط هیات عالی نظارت بر انتخابات استان تهران، نتیجه قطعی و نهایی انتخابات شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر قیامدشت مورد تایید و توسط استانداری تهران در یوم جاری ابلاغ و از سوی فرمانداری ویژه شهرستان ری منتشر شد که طی آن نفرات زیر بعنوان افراد منتخب معرفی شدند.

اعضای اصلی شورای شهر قیامدشت:
۱- وحید خسروآبادی نام پدر علی دارای ۲۹۰۷ رای
۲- حسین سبحانی نام پدر علی دارای ۲۵۱۹ رای
۳- هادی آژیراک نام پدر حسین دارای ۲۴۳۸ رای
۴- یوسف عصمتی نام پدر قربانعلی دارای ۲۳۸۴ رای
۵- محمد حقی نام پدر جبار دارای ۲۲۳۶ رای

اعضای علی البدل شورای شهر قیامدشت:
۱- سیدمهدی موسوی نام پدر سیداحمد دارای ۲۰۰۱ رای
۲- مرتضی عباسی نام پدر بهمن دارای ۱۷۸۳ رای
۳- محمود منفرد نام پدر علی اکبر دارای ۱۶۱۸ رای