انتشار آگهی صحت برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر قیامدشت

انتخابات شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهر قیامدشت مورد تایید قرار گرفت.