کمیته نامگذاری اماکن و معابر

۰۷دی
نامگذاری کوچه نوزدهم خیابان شهید بهشتی شهر قیامدشت بنام شهید داود چراغی زاده

نامگذاری کوچه نوزدهم خیابان شهید بهشتی شهر قیامدشت بنام شهید داود چراغی زاده

به پیشنهاد کمیته نامگذاری اماکن و معابر شهر قیامدشت، کوچه حدفاصل خیابانهای حضرت ولیعصر(عج) و شهید بهشتی شهر قیامدشت بنام شهید " داود چراغی زاده " نامگذاری گردید.