پیاده روی خانوادگی

۰۵اردیبهشت
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قیامدشت برگزار می شود

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قیامدشت برگزار می شود

جلسه هماهنگی برگزاری پیاده روی خانوادگی شهر قیامدشت در شهرداری قیامدشت برگزار شد.