نماز جمعه قیامدشت

۱۱مرداد

حضور فرماندار شهرستان ری در نماز جمعه شهر قیامدشت

اسماعیلی راد میهمان نماز جمعه شهر قیامدشت بود