نانوایی

۰۷خرداد
نانوایان قیامدشت زیر ذره بین بازرسان

نانوایان قیامدشت زیر ذره بین بازرسان

۲ نانوایی در قیامدشت به دلیل استفاده از جوش شیرین و کم فروشی پلمب شدند.