نان

۲۴تیر
افزایش غیر رسمی قیمت نان در قیامدشت

افزایش غیر رسمی قیمت نان در قیامدشت

نان لواش در قیامدشت ۴۵۰ تومان شد!