مدارس قیامدشت

۲۵شهریور
تشکیل کارگروه سامانه حمل و نقل دانش آموزی سپند در شهرداری قیامدشت

تشکیل کارگروه سامانه حمل و نقل دانش آموزی سپند در شهرداری قیامدشت

جلسات کارگروه ماده ۱۸ سامانه پایش حمل و نقل دانش آموزی مدارس شهر قیامدشت (سامانه سپند) با حضور اعضای این کارگروه و با حضور مسئول شورای ترافیک شهرستان ری به ریاست منصور زارعی، معاون شهردار قیامدشت در شهرداری قیامدشت تشکیل شد.