صدای مردم

۲۲خرداد
درخواست شهروند از رئیس حوزه قضایی بخش خاوران جهت برخورد با کم کاری ها در جاده خاوران

درخواست شهروند از رئیس حوزه قضایی بخش خاوران جهت برخورد با کم کاری ها در جاده خاوران

قیامدشت نیوز پل ارتباطی مردم با مسئولان بخش خاوران و شهر قیامدشت

۲۰خرداد
گلایه شهروند از عدم مشخص شدن وضعیت اراضی روبروی دانشگاه آزاد قیامدشت

گلایه شهروند از عدم مشخص شدن وضعیت اراضی روبروی دانشگاه آزاد قیامدشت

قیامدشت نیوز پل ارتباطی مردم با مسئولان بخش خاوران و شهر قیامدشت

۰۶خرداد
گلایه مخاطب قیامدشت نیوز از حضور اراذل و اوباش در بوستان زیتون

گلایه مخاطب قیامدشت نیوز از حضور اراذل و اوباش در بوستان زیتون

قیامدشت نیوز پل ارتباطی مردم با مسئولان بخش خاوران و شهر قیامدشت

۲۷اردیبهشت
گلایه مخاطب قیامدشت نیوز از وضعیت چمن بوستان آزادی

گلایه مخاطب قیامدشت نیوز از وضعیت چمن بوستان آزادی

قیامدشت نیوز پل ارتباطی مردم با مسئولان بخش خاوران و شهر قیامدشت