شیرخوارگان حسینی

۳۱تیر
همایش شیرخوارگان حسینی در قیامدشت برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی در قیامدشت برگزار شد

همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و کودکان شیرخواره در قیامدشت برگزار شد.