شورای اسلامی

۰۷شهریور
انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی بخش خاوران /صالحی پارسا رئیس شد

انتخاب اعضای جدید شورای اسلامی بخش خاوران /صالحی پارسا رئیس شد

پس از روی کار آمدن اعضای جدید شوراهای اسلامی روستاهای بخش خاوران ، اعضای شورای اسلامی بخش خاوران نیز مشخص گردید.