ساخت و ساز غیر مجاز

۳۰آبان
تخریب ۴۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش خاوران

تخریب ۴۴ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش خاوران

سرپرست بخشداری خاوران گفت : با ساخت و سازهای غیرمجاز طبق قانون برخورد خواهد شد.

۲۶شهریور
آزاد سازی اراضی کشاورزی بخش خاوران

آزاد سازی اراضی کشاورزی بخش خاوران

ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای قاسم آباد تهرانچی بخش خاوران تخریب شد.

۲۵تیر
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی بخش خاوران

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی بخش خاوران

ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی بخش خاوران به دستور مقام قضایی تخریب گردید.

۰۷خرداد
برخورد باساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر قیامدشت

برخورد باساخت و سازهای غیر مجاز در حریم شهر قیامدشت

تعدادی از بناهای ساختمانی غیر مجاز در حریم شهر قیامدشت اعمال قانون شد.