تامین اجتماعی

۲۲اردیبهشت
برگزاری جلسه هماهنگی احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در شهر قیامدشت
با حضور مشاور وزیر کار صورت گرفت;

برگزاری جلسه هماهنگی احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در شهر قیامدشت

با پیگیری بخشدار خاوران ، جلسه هماهنگی احداث پلی کلینیک تامین اجتماعی در شهر قیامدشت با حضور عباسی مشاور وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد.