13 بدر

۱۰فروردین
امسال هم «سیزده بدر» در قیامدشت ممنوع شد

امسال هم «سیزده بدر» در قیامدشت ممنوع شد

شهردار قیامدشت از تعطیلی بوستانهای قیامدشت در روز 13 فروردین خبر داد.