کمیسیون اجتماعی فرهنگی

۲۰خرداد
موفقیت شورای شهر قیامدشت در حوزه فرهنگی اجتماعی در گرو رضایت شهروندان

موفقیت شورای شهر قیامدشت در حوزه فرهنگی اجتماعی در گرو رضایت شهروندان

اکبر عباسی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر قیامدشت ؛ یکی از مولفه های موفقیت شورای شهر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی رضایت شهروندان است.