پست

۱۱بهمن
دفتر پستی خاوران بزودی در قیامدشت دایر می شود
بخشدار خاوران خبر داد :

دفتر پستی خاوران بزودی در قیامدشت دایر می شود

بخشدار خاوران گفت : طبق رایزنی های انجام شده بزودی دفتر پستی خاوران در قیامدشت دایر خواهد شد.