ورودی قیامدشت

۲۷بهمن
ورودی شهر قیامدشت ناایمن و نیازمند تغییر الگوی هندسی است

ورودی شهر قیامدشت ناایمن و نیازمند تغییر الگوی هندسی است

رئیس شورای اسلامی شهر قیامدشت با بیان اینکه مسیر ورودی به این شهر از بزرگراه امام رضا (ع) نا ایمن و حادثه ساز است، گفت: ساخت پل روگذر و تغییر الگوی هندسی از مطالبات شهروندان است.