هیئت

۱۸مرداد
قیامدشت در روز عاشورا سراسر ماتم بود + فیلم

قیامدشت در روز عاشورا سراسر ماتم بود + فیلم

گوشه هایی از مراسم عزاداری هیئت های مذهبی قیامدشت در روز عشورای حسینی در خیابان های این شهر.