هیئت اجرایی انتخابات

۲۲اسفند
اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش خاوران انتخاب شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش خاوران انتخاب شدند

جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستاهای بخش خاوران با حضور معتمدین شهر قیامدشت و بخش خاوران برگزار شد.