مسکن

۲۱تیر
اوضاع نابسامان مسکن در قیامدشت!

اوضاع نابسامان مسکن در قیامدشت!

افزایش سرسام آور اجاره ها در قیامدشت در سایه غفلت نهادهای مربوطه !