مراکز غیرمجاز دپو و تفکیک زباله

۱۸دی
بخش خاوران پیشتاز در مقابله با مراکز غیرمجاز دپو و تفکیک زباله

بخش خاوران پیشتاز در مقابله با مراکز غیرمجاز دپو و تفکیک زباله

بخشدار خاوران گفت : ۷ مرکز غیرمجاز دپو و تفکیک زباله در بخش خاوران جمع آوری شد.