غبارروبی مزار شهدا

۰۶مهر
غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای لپه زنک و قاسم آباد تهرانچی

غبارروبی مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای لپه زنک و قاسم آباد تهرانچی

بمناسبت هفته دولت مزار شهدای دفاع مقدس در روستاهای لپه زنک و قاسم آباد تهرانچی غبارروبی و عطرافشانی شد.