شکر تنظیم بازار

۱۹خرداد
توزیع شکر تنظیم بازار در بخش خاوران

توزیع شکر تنظیم بازار در بخش خاوران

توزیع شکر تنظیم بازار در شهر قیامدشت و روستاهای بخش خاوران انجام شد.