شهرک صنعتی خاور

۲۳اردیبهشت
بازدید معاون استاندار تهران از شهرک صنعتی خاور واقع در حریم شهر قیامدشت

بازدید معاون استاندار تهران از شهرک صنعتی خاور واقع در حریم شهر قیامدشت

با حضور دکتر جمالی پور مشکلات صنایع فعال شهرک صنعتی خاور بررسی شد