سیل بند

۱۶آبان
تخریب سیل بندهای واقع در کوههای چهلقز توسط سارقین

تخریب سیل بندهای واقع در کوههای چهلقز توسط سارقین

سارقین به تورهای فلزی سیل بندها نیز رحم نمی کنند.