سقوط کودک در کانال آب

۲۷اسفند
یک کودک قیامدشتی دیگر در کانال مرگ غرق شد

یک کودک قیامدشتی دیگر در کانال مرگ غرق شد

امیرعلی کودک ۷ ساله قیامدشتی با سقوط در کانال آب ری ورامین غرق شد.