ستاد مدیریت بحران شهر قیامدشت

۲۲مهر
تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر قیامدشت

تشکیل ستاد مدیریت بحران شهر قیامدشت

ستاد مدیریت بحران شهر قیامدشت به ریاست حسین ترکاشوند شهردار این شهر تشکیل جلسه داد.