زمین چمن

۱۵تیر
فوتبالیست های قیامدشت همچنان در انتظار افتتاح زمین چمن بزرگ / چرا طلسم این ورزشگاه شکسته نمی شود ؟!

فوتبالیست های قیامدشت همچنان در انتظار افتتاح زمین چمن بزرگ / چرا طلسم این ورزشگاه شکسته نمی شود ؟!

با گذشت چند ماه از نصب چمن مصنوعی ورزشگاه قیامدشت ، همچنان خبری از بهره برداری از آن نیست !