روز هوای پاک

۳۰دی
دوچرخه سواری آقای شهردار به مناسبت روز هوای پاک

دوچرخه سواری آقای شهردار به مناسبت روز هوای پاک

به مناسبت روز هوای پاک، شهردار قیامدشت به همراه رییس پلیس راه و تعدادی از مدیران شهرداری قیامدشت، مسیر دوچرخه سواری بوستان زیتون را رکاب زدند.