راهپیمایی

۰۵اردیبهشت
برگزاری راهپیمایی حمایت از سپاه توسط نمازگزاران شهر قیامدشت

برگزاری راهپیمایی حمایت از سپاه توسط نمازگزاران شهر قیامدشت

راهپیمایی حمایت از سپاه در واکنش به تروریست خواندن این نهاد توسط دولت آمریکا، بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه در قیامدشت با حضور آحاد نمارگزاران برگزار شد.