راهپیمایی 13 آبان

۱۳آبان
طنین فریاد مرگ بر اسرائیل در قیامدشت + فیلم

طنین فریاد مرگ بر اسرائیل در قیامدشت + فیلم

مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» همزمان با سراسر کشور در قیامدشت برگزار شد.

۱۴آبان
برگزاری اجتماع بزرگ ۱۳ آبان در شهر قیامدشت

برگزاری اجتماع بزرگ ۱۳ آبان در شهر قیامدشت

اجتماع بزرگ 13 آبان «روز ملی مبارزه با اشتکبار جهانی» همزمان با سراسر کشور در قیامدشت برگزار شد.

۱۳آبان
برگزاری راهپیمایی ضداستکباری ۱۳ آبان در قیامدشت

برگزاری راهپیمایی ضداستکباری ۱۳ آبان در قیامدشت

راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان در شهر قیامدشت همزمان با سراسر کشور برگزار شد.