رئیس شورای اسلامی شهرستان ری

۲۵اردیبهشت
سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در نماز جمعه قیامدشت + فیلم

سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری در نماز جمعه قیامدشت + فیلم

جعفر شربیانی رئیس شورای اسلامی شهرستان ری سخنران نماز جمعه قیامدشت بود.