دستورالعمل تبلیغات انتخابات

۱۹خرداد
دستورالعمل تبلیغات انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰

دستورالعمل تبلیغات انتخابات خرداد ماه ۱۴۰۰

ستورالعمل تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوري وششمین دوره شوراهاي اسلامی شهر و روستا و اولین میاندورهاي یازدهمین دوره مجلس شوراي اسلامی و دومین میاندوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري منتشر شد.