دانش آموز

۱۴مهر
واکسیناسیون دانش آموزان قیامدشت از روز پنجشنبه

واکسیناسیون دانش آموزان قیامدشت از روز پنجشنبه

بخشدار خاوران گفت : واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در شهر قیامدشت آغاز می شود.