حسن بابایی

۱۲خرداد
حسن بابایی بخشداری که نامش در تاریخ قیامدشت ثبت خواهد شد

حسن بابایی بخشداری که نامش در تاریخ قیامدشت ثبت خواهد شد

مهمترین دستاورد حسن بابایی ، استقلال حوزه مدیریت شهری قیامدشت است.