حراست استانداری تهران

۱۱آذر
یک قیامدشتی سرپرست اداره کل حراست استانداری تهران شد

یک قیامدشتی سرپرست اداره کل حراست استانداری تهران شد

استاندار تهران در حکمی هادی هلیلی از شهروندان قیامدشت را به عنوان مشاور و سرپرست اداره کل حراست استانداری تهران منصوب کرد.