تاریخچه

۰۷اردیبهشت
تاریخچه ای از شهر قیامدشت

تاریخچه ای از شهر قیامدشت

قیامدشت، مرکز بخش خاوران و شهری از توابع بخش خاوران شهرستان ری در استان تهران ایران است.