بوکس

۱۲دی
دعوت از بوکسور اهل روستای چهلقز به تیم ملی بوکس
افتخاری دیگر برای ورزش بخش خاوران;

دعوت از بوکسور اهل روستای چهلقز به تیم ملی بوکس

سجاد عبادی پور بوکسور اهل روستای چهلقز به تیم ملی بوکس دعوت شد.