بلیت اتوبوس

۰۳آبان
راه اندازی دستگاه شارژ کارت بلیت الکترونیکی سامانه حمل و نقل قیامدشت

راه اندازی دستگاه شارژ کارت بلیت الکترونیکی سامانه حمل و نقل قیامدشت

در راستای سهولت دسترسی شهروندان قیامدشت به خدمات حمل و نقل عمومی، دستگاه شارژ بلیت الکترونیکی سامانه حمل و نقل شهر قیامدشت در ضلع شمالی پایانه اتوبوسرانی شهر قیامدشت نصب و راه اندازی شد.