بسته معیشتی

۳۱فروردین
برگزاری جلسه ستاد رفع فقر مطلق بخش خاوران / توزیع بسته های معیشتی ساماندهی می شود

برگزاری جلسه ستاد رفع فقر مطلق بخش خاوران / توزیع بسته های معیشتی ساماندهی می شود

جلسه ستاد رفع فقر مطلق بخش خاوران در محل بخشداری خاوران برگزار شد.