افزایش تراکم قیامدشت

۱۸دی
احتمال افزایش تراکم در قیامدشت از بهمن ماه

احتمال افزایش تراکم در قیامدشت از بهمن ماه

رئیس شورای شهر قیامدشت از احتمال افزایش تراکم در قیامدشت خبر داد.