گران فروشی

۱۹دی
نانوایی ها و صنوف بخش خاوران زیر ذره بین بازرسان بخشداری و اتاق اصناف

نانوایی ها و صنوف بخش خاوران زیر ذره بین بازرسان بخشداری و اتاق اصناف

سرپرست بخشداری خاوران گفت : با هر گونه گران فروشی در بخش خاوران برخورد خواهد شد.